مقاله آشنایی با عملیات مورد نیاز باغات بادام در فصول مختلف سال

بادام یکى از قدیمى‌ترین درختانى است که در کشور ایران کشت مى‌شود. این محصول در شرایط آب و هوایى مدیترانه‌اى که داراى تابستان‌هاى گرم و خشک و زمستان‌هاى ملایم است به خوبى رشد مى‌کند. وسعت دامنه مناطق کشت بادام در ایران، نشان مى‌دهد که بادام جزء گیاهانى است که داراى گستردگى اقلیمى بالایى بوده و گونه‌هاى اجدادى آن، ژن‌هاى مناسب و مطلوبى دارند. به طور کلى مى‌توان گفت که بادام، بومى مناطق گرم و خشک آسیاى غربى تا حوزه مدیترانه بوده و امروزه کشت آن در ایران، آمریکا، اسپانیا، مراکش، ایتالیا، پرتغال، ترکیه، یونان و استرالیا به طور وسیع معمول، شده است.

 

پاییز

 1. اجراى برنامه تغذیه فروت‌ست پاییزه قبل از تغییر رنگ برگ‌ها و خزان آن‌ها
 2. محلول‌پاشى با یکى از ترکیبات مسى پس از خزان برگ‌ها
 3. جمع‌آورى و معدوم نمودن بادام‌هاى آلوده به زنبور مغزخوار بادام بصورت همگانى
 4. اجراى عملیات شخم و یخ‌آب پاییزه و زمستانه در صورت تامین آب

زمستان

 1. اجراى عملیات هرس باغ متعاقب سپرى شدن دوره سرما و قبل از زمان بیدار شدن درختان
 2. مصرف کودهاى هاى مورد نیاز درخت بر مبناى نتایج آزمون خاك و سن درختان به روش چالکود
 3. روغن‌پاشى پیش بهاره درختان بر علیه آفات مکنده در مرحله قبل از تورم جوانه‌ها
 4. اجراى برنامه تغذیه فروت ست پیش بهاره در زمان تورم جوانه‌ها
 5. محلول‌پاشى درختان با یکى از ترکیبات مسى در مرحله تورم جوانه‌ها
 6. جمع‌آورى و معدوم نمودن بادام‌هاى آلوده به زنبور مغز خوار بادام به صورت همگانى
 7. اجراى عملیات پاکنى باغات با رعایت نکات فنى
 8. اجراى شیوه صحیح آبیارى درختان به ویژه در روش آبیارى غرقابى (ایجاد سیستم نوارى، تشتکى دو طرفه و تشتکى یک طرفه در اراضى شیبدار) و اجتناب از تماس مستقیم آب با طوقه درختان و زیر خاك رفتن محل پیوندك.

بهار

 1. سمپاشى علیه بیمارى لکه آجرى بادام دو هفته پس از ریزش گلبرگ‌ها با سموم توصیه شده و در صورت وقوع بارندگى بهاره (سمپاشى‌هاى بعدى 2 هفته بعد از نوبت پیشین)
 2. سمپاشى علیه شته‌ها و برگ خوارها در صورت ضرورت
 3. هرس و معدوم نمودن سرشاخه‌هاى آلوده به آفات سرشاخه خوار هلو و سرشاخه خوار زردآلو که باعث پژمردگى جوانه‌هاى انتهایى مى‌گردد و معدوم کردن شاخه‌هاى آلوده
 4. محلول‌پاشى درختان با کودهاى کلسیم

 

باغ بادام در بهار

شکل1- باغ بادام در بهار

تابستان

 1. در صورت ضرورت، کنترل کنه تارعنکبوتى با مصرف کنه‌کش‌هاى اختصاصى.
 2. تکرار در برنامه تغذیه برگى درختان با کودهاى حاوى کلسیم به صورت محلول‌پاشى
 3. محلول‌پاشى درختان با کودهاى پتاسه نظیر سولو پتاس؛ پس از برداشت میوه و طبق توصیه‌هاى فنى
 4. جمع‌آورى و معدوم نمودن بادام‌هاى آلوده به زنبور مغزخوار بادام همزمان با برداشت محصول
 5. هرس و معدوم شاخه‌هاى آلوده به آفت سرشاخه خوار رزاسه و سر شاخه خوار هلو

 

شفیعی حسن آبادی، مهدی؛ احمدی خطیب، معصومه. (1401). اصفهان: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

ارسال نظر