مقاله آشنایی با کود آمونیوم نیترات (AN)

برای کاهش تلفات کودهای نيتروژني در خاک، اخيراً بسياری از استراتژیهای مدیریت  Nبهبود یافته است
از جمله تقسيط کودهای نيتروژن در چند نوبت ميتواند کارایي مصرف نيتروژن را افزایش دهد (Hooper et al.,2015). همچنين لازم است که انواع جدیدی از کودهای نيتروژني توليد شود که ضمن افزایش عملکرد محصول و کاهش تلفات N در خاک، را کاهش دهد. از جمله این کودها ميتوان به کودهای مایع که عناصر غذایی را به سهولت در اختیار ریشه گیاه قرار میدهند و همچنین کودهای کند رها مانند اوره پوشيده از رزین و همچنين استفاده از اوره با پوشش گوگردی به عنوان اميدوار کنندهترین رویکرد در افزایش راندمان استفاده از N و صرفه جویي در زمان و انرژی در نظر گرفته شده است (Ke et al., 2017; Guang et al., 2018; Li et a., 2018). به منظور افزایش راندمان مصرف کودهای نيتروژني و کاهش آلودگيهای زیست محيطي لازم است که ميزان مصرف کود، مطابق با تقاضای گياه در طول فصل رشد باشد (Tilman et al. 2002) و همچنين
قرار دادن عميق کودهای نيتروژن در خاک از جمله راههای مقابله با هدر روی نيتروژن در خاک است (Peng et al.,2010; Pan et al., 2017; Li et al., 2018).

 

آمونیوم نیترات

آمونیوم نیترات (Ammonium nitrate) با فرمول شیمیایی (NH4NO3)، یک ترکیب شیمیایی است که از ترکیب گاز آمونیاک (NH3) و اسید نیتریک غلیظ (HNO3) تولید میشود و دارای حدود 34% نیتروژن است. این واکنش به شدت گرماز است و محصول نهایی آن مایعی غلیظ، نیترات آمونیوم معروف به (AN) است.

جدول 1: مشخصات شیمیایی کود آمونیوم نیترات (AN)

فرمول شیمیایی (Formula):

NH3 +HNO3 -------- NH4NO3

نیتروژن کل (N%)

%34

Ph در آب

                                 43/5   

چگالی (Density)

1/0

مشخصات ظاهری

جامد کریستالی سفید رنگ

 

کاربرد آمونیوم نیترات در صنعت

 آمونیوم نیترات در تولید رنگ، انواع آفت کشها، مواد آتش بازی، گاز بیهوشی و انواع اکسید کنندهها کاربرد دارد.

کاربرد آمونیوم نیترات در کشاورزی

کود آمونیوم نیترات Ammonium Nitrate قدیمی ترین کود نیتروژنی جهان است که به صورت انبوه تولید میشود. فرم مایع این ماده به دلیل سهولت در حمل و نقل و کاربرد آن، همواره مورد ترجیح کشاورزان بوده است. کود آمونیوم نیترات در خاک سریع عمل میکند اما به مدت طولانی در خاک دوام ندارد و همچنین هر دو فرم نیتروژن قابل جذب توسط گیاهان ( NH4+ و NO3-) را دارا میباشد.

 

 

GUANG, C., TINGTING, C., SONG, C., CHUNMEI, X., XIUFU, Z., & DANYING, W. (2018). POLYMERCOATED UREA APPLICATION COULD PRODUCE MORE GRAIN YIELD IN “SUPER” RICE. AGRONOMY JOURNAL, 110(1), 246-259.

HOOPER, P., ZHOU, Y., COVENTRY, D. R., & MCDONALD, G. K. (2015). USE OF NITROGEN FERTILIZER IN A TARGETED WAY TO IMPROVE GRAIN YIELD, QUALITY, AND NITROGEN USE EFFICIENCY. AGRONOMY JOURNAL, 107(3), 903-915.

KE, J., XING, X., LI, G., DING, Y., DOU, F., WANG, S., ... & CHEN, L. (2017). EFFECTS OF DIFFERENT CONTROLLED-RELEASE NITROGEN FERTILISERS ON AMMONIA VOLATILISATION, NITROGEN USE EFFICIENCY AND YIELD OF BLANKET-SEEDLING MACHINE-TRANSPLANTED RICE. FIELD CROPS RESEARCH, 205, 147-156.

LIU, Z., GAO, J., GAO, F., LIU, P., ZHAO, B., & ZHANG, J. (2018). PHOTOSYNTHETIC CHARACTERISTICS AND CHLOROPLAST ULTRASTRUCTURE OF SUMMER MAIZE RESPONSE TO DIFFERENT NITROGEN SUPPLIES. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 9.

LI, P., LU, J., WANG, Y., WANG, S., HUSSAIN, S., REN, T., ... & LI, X. (2018). NITROGEN LOSSES, USE EFFICIENCY, AND PRODUCTIVITY OF EARLY RICE UNDER CONTROLLED RELEASE UREA. AGRICULTURE, ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 251, 78-87.

PAN, J., LIU, Y., ZHONG, X., LAMPAYAN, R. M., SINGLETON, G. R., HUANG, N., ... & TIAN, K. (2017). GRAIN YIELD, WATER PRODUCTIVITY AND NITROGEN USE EFFICIENCY OF RICE UNDER DIFFERENT WATER MANAGEMENT AND FERTILIZER-N INPUTS IN SOUTH CHINA. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, 184, 191-200

PENG, S., BURESH, R. J., HUANG, J., ZHONG, X., ZOU, Y., YANG, J., ... & CUI, K. (2010). IMPROVING NITROGEN FERTILIZATION IN RICE BY SITESPECIFIC N MANAGEMENT. A REVIEW. AGRONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 30(3), 649-656.

TILMAN, D., CASSMAN, K. G., MATSON, P. A., NAYLOR, R., & POLASKY, S. (2002). AGRICULTURAL SUSTAINABILITY AND INTENSIVE PRODUCTION PRACTICES. NATURE, 418(6898), 671.

ارسال نظر