مقاله آشنایی با کود مایع اوره آمونیوم نیترات (UAN)

نيتروژن (N) یکی از مهمترین عناصر غذایي قابل دسترس در گياه و مهمترین عامل محدود کننده عملکرد، برای بسياری از محصولات زراعي است (Yang et al., 2006). عنصر نيتروژن هرگاه به صورت کود مورد استفاده قرار گيرد باعث افزایش ماده خشک، عملکرد دانه و اجزای آن ميشود (Montemurro & Giorgio, 2005). نيتروژن در گياه متحرک است و علائم کمبود آن، ابتدا در برگهای پير مشاهده مي‌شود. با کمبود N برگهای قدیمي به رنگ سبز مایل به زرد (کلروز) شده، کاهش رشد، ساقه ضعيف، کاهش عملکرد ایجاد ميشود، کاربرد نيتروژن سبب افزایش معنيدار وزن خشک شده، اما مقادیر بيش از حد نيتروژن باعث بلوغ زودرس محصول و مانع از انتقال نيتروژن از اندامهای رویشي به دانه در نهایت منجر به عدم توليد محصول ميشود ( Zhao et al., 2006). کودهای نيتروژني برای تهيه مقدار کافي نيتروژن گياه، به ویژه برای محصولات غير لگوم مورد نياز است. از جمله منابع کودی نيتروژن ميتوان به (اوره آمونیوم نیترات مایع (UAN)، اوره (Urea)، نيترات آمونيوم، فسفات آمونيوم، سولفات آمونيوم) اشاره کرد (Johnson & Bacon, 1999).

 

اوره آمونیوم نیترات مایع

کود مایع اوره آمونیوم نیترات (Urea- NH4NO3) که اصطلاحا به (UAN) معروف می باشد شامل محلول اوره [ CO(NH2)2 ] و آمونیوم-نیترات [ NH4NO3 ] است که حاوی حدود (32%- 28%) نیتروژن ميباشد و pH  آن در بازه (6.8-7.5) قرار دارد (Sundaram et al., 2017). در ترکیب اوره و آمونیوم، هر دو فرم به سرعت قابل جذب برای گیاه بوده و منبع عالي برای تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه میباشد. کود UAN به دلیل مایع بودن و سهولت در مخلوط کردن با خاک، و ترکیب آسان با سایر عناصر غذایي و مواد شیمیایي کشاورزی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. UAN در مقایسه با نیترات آمونیوم کلسیم (CAN) و آمونیوم بی آب (AA) کارآمدترین منبع نیتروژن است، زیرا بیشترین پاسخ محصول زراعي و بیشترین میزان در دسترس بودن برای ریشه گیاهان در خاکهای معدني را فراهم میکند (Gagnon & Ziad., 2010).

 

جدول 1: مشخصات شیمیایی کود UAN

 

فرمول شیمیایی (Formula):

CH4N2O + NH4NO3 + H2O

نیتروژن کل (N%)

%30

اوره (Urea)

%15

نیتروژن آمونیومی (NH4+)

 7.5 %

نیتروژن نیتراتی (NO3-)

7.5 %

pH

(6.8-7.5)

چگالی (Density)

1.303

مشخصات ظاهری

مایع بی رنگ، شفاف، بوی کمی آمونیاکی

 

مزایای کود اوره آمونیوم نیترات مایع

یکي از مهمترین مزایای کود اوره آمونیوم نیترات (UAN) مایع بودن آن است و این امر سبب ميشود که بتوان این کود را به راحتي، به صورت کود آبیاری در اختیار محصول قرار داد و به سهولت وارد محلول خاک شده و در دسترس ریشه گیاه قرار ميگیرد و تلفات ناشي از تصعید نیتروژن به صورت آمونیاک (NH3) را به حداقل میرساند و همچنین از آنجا که این کود هر دو فرم نیتروژن قابل جذب توسط گیاه یعني (NO3- و NH4+) را دارد منبع عالي از کود نیتروژن به حساب ميآید.

 از آنجا که این کود به صورت مایع و کاملا تطبیقپذیر است به راحتي با مواد دیگر از جمله انواع علفکشها و سموم و همچنین سایر عناصر ریز مغذی مانند (بر، کلسیم، گوگرد) ترکیب شده و همزمان مورد استفاده قرار میگیرد. آمونیوم (NH4+) موجود در کود UAN در بین لایه های رسي تثبیت مي شود و در زمان نیاز گیاه به تدریج طي یک دوره چند هفته ای در اختیار ریشه گیاه قرار مي گیرد و باعث کاهش هدر روی نیتروژن به صورت آبشویي ميشود و این امر باعث کاهش هزینهها و صرفه جویي در زمان ميشود. استفاده از کود UAN   منجر به منجر به کاهش pH و اسیدی شدن خاک اطراف ریشه شده و درنتیجه جذب سایر عناصر دیگر توسط گیاه افزایش پیدا می کند.

 

 

کاربرد UAN در مزرعه

در پژوهش انجام شده توسط جونز و همکاران در سال 2013 به بررسی تاثیر کاربرد دو کود اوره و UAN به صورت سرک در طول فصل رشد، در مزرعه ذرت پرداختند و بیان داشتند که کاربرد کود UAN به صورت سرک  و به فرم کود آبیاری منجر به افزایش معنی داری عملکرد دانه ذرت نسبت به کاربرد کود اوره سرک در طول فصل رشد، شد و همچنین کاربرد کود اوره به صورت پخش سطحی در خاک در طول فصل رشد منجر به افزایش هدر روی نیتروژن و تصعید آمونیاک (NH3) میشود (Jones et al,. 2013).

نمودار 1: مقایسه میزان عملکرد ذرت در صورت استفاده از کود UAN و اوره سرک

کاهیل و همکاران در آزمایش مزرعه ای به بررسی تاثیر دو کود UAN و اوره جدید پلیمر فرمالدئید (UFP) برعملکرد دانه و بازده مصرف نیتروژن دو گیاه گندم و ذرت در سال 2007 و 2008 پرداختند وبیان داشتند که برای هر دو محصول  در هر دو سال عملکرد دانه و بازده مصرف نیتروژن کود  UAN بیشتر از کود UFP بود (Cahill et al,. 2007)

 

Cahill, S., Osmond, D., Crozier, C., Israel, D., & Weisz, R. (2007). Winter wheat and maize response to urea ammonium nitrate and a new urea formaldehyde polymer fertilizer. Agronomy journal, 99(6), 1645-1653.

GAGNON, B., & ZIADI, N. (2010). GRAIN CORN AND SOIL NITROGEN RESPONSES TO SIDEDRESS NITROGEN SOURCES AND APPLICATIONS. AGRONOMY JOURNAL, 102(3), 1014-1022.

Jones, C., Brown, B. D., Engel, R., Horneck, D., & Olson-Rutz, K. (2013). Nitrogen fertilizer volatilization. Montana State University Extension, EBO208.

JOHNSON JR, W. F. (1999). ARKANSAS WHEAT PRODUCTION AND MANAGEMENT. HANDBOOK. MP, 404

MONTEMURRO, F., & DE GIORGIO, D. (2005). QUALITY AND NITROGEN USE EFFICIENCY OF
SUNFLOWER GROWN AT DIFFERENT NITROGEN LEVELS UNDER MEDITERRANEAN
CONDITIONS. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 28(2), 335-350.

SUNDARAM, P. K., MANI, I., KUMAR, A., D LANDE, S. A. T. I. S. H., SARKAR, S. K., MANJAIYA, K. M., ... & LAL, S. K. (2017). EFFECT OF LIQUID UREA AMMONIUM NITRATE APPLICATION AT VARYING DEPTHS ON ROOT AND SHOOT GROWTH IN WHEAT (TRITICUM
AESTIVUM). INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 87(10), 1288-1294.

YANG, S. M., MALHI, S. S., SONG, J. R., XIONG, Y. C., YUE, W. Y., LU, L. L., ... & GUO, T. W. (2006). CROP YIELD, NITROGEN UPTAKE AND NITRATE-NITROGEN ACCUMULATION IN SOILAS AFFECTED BY 23 ANNUAL APPLICATIONS OF FERTILIZER AND MANURE IN THE RAINFED REGION OF NORTHWESTERN CHINA. NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS, 76(1), 81-94.

ZHAO, R. F., CHEN, X. P., ZHANG, F. S., ZHANG, H., SCHRODER, J., & RÖMHELD, V. (2006). FERTILIZATION AND NITROGEN BALANCE IN A WHEAT–MAIZE ROTATION SYSTEM IN NORTH CHINA. AGRONOMY JOURNAL, 98(4), 938-945.

 

ارسال نظر
 
 
1399/10/07  -  کیان

دستتون درد نکنه

پاسخ مدیر سایت: با سلام. با تشکر از توجه شما