مقاله آشنایی با کودهای بور

بور (B) یکی از مواد مغذی ضروری برای رشد بهینه، عملکرد و کیفیت محصولات است. بور، بر در دسترس بودن و جذب سایر مواد مغذی گیاه از خاک تأثیر میگذارد. محتوای کل بور خاک میتواند از حدود 20 پوند بر هکتار تا بیش از 200 پوند بر هکتار (ppm 10-100) باشد. با این حال، تنها بخش کمی از این مقدار در دسترس محصول است. بیشتر بور کل خاک به عنوان جزی از کانی تورمالین (یک ماده معدنی بسیار نامحلول) وجود دارد. اشکال بور که برای گیاهان در دسترس است شامل مجموعههای غیر آلی بورات کلسیم، منیزیم و سدیم به علاوه ترکیبات آلی مختلفی است که از تجزیه گیاه و میکروب تشکیل شدهاند.

 

بور در خاک

بور در خاک به صورت H3BO3 و تا حدیB(OH)- در محلول خاک و بخشهای آلی و معدنی خاک وجود دارد. به طور خاص، شکل H2BO3- تنها در9.2pH >  غالب میباشد. در خاک، بور به عنوان متحرکترین عنصر در نظر گرفته میشود و غالباً در بین تمام عناصر کمیاب کمترین مقدار را دارد.  بور میتواند از محلول خاک به سطح ریشهها با پدیدههای جریان انبوه و انتشار منتقل شود. بور یکی از دو عنصر کم مصرف غیرفلزی است. این ماده در غلظتهای کم در پوسته زمین و در اکثر سنگهای آذرین یافت میشود. در بین سنگهای رسوبی شیلها بیشترین غلظت بور را دارند.

منابع کودی بور

بور آلی: غلظت بور در فضولات حیوانی بین 0.005-0.001 درصد است، بنابراین اکثر موارد استفاده از کودهای دامی در مقادیر متوسط، مقدار کافی بور قابل جذب گیاهان را فراهم میکند. شبیه به سایر عناصر کم مصرف، افزایش ماده آلی و خصوصیت تشکیل کلات با مصرف ضایعات آلی، باعث افزایش قابلیت استفاده بور میشود. غلظت بور در ضایعات شهری نیز پایین است.

بور معدنی: بور یکی از پرمصرفترین عناصر کم مصرف میباشد. تترا بورات سدیم منبع متداول بور میباشد و حاوی تقریبا 15درصد بور میباشد. سولوبور غلیظترین منبع بور محلول بوده که میتوان بصورت جامد و مایع از طریق برگ پاشی مصرف شود. این ترکیب همچنین در کودهای مایع و سوسپانسیونها استفاده میشود. سولوبور نسبت به بوراکس به دلیل حلالیت بیشتر ترجیح داده میشود. کانی حاوی بور و کلر یعنی کولمانیت معمولا در خاکهای شنی مصرف میشود زیرا کمتر محلول بوده و نسبت به بوراتهای کلسیم کمتر شسته میشود.

جدول 1: کودهای رایج بور

منبع

درصد بور

بوراکس

11

اسید بوریک

17

کولمانیت

10-16

پنتا بورات سدیم

18

تترا بورات سدیم

14-15

سولوبور

20-21

 

 

روش های رایج مصرف بور، پخش در سطح، نواری، محلول پاشی و یا گردپاشی است. در دو روش نخست، کود بور معمولا با کودهای (N-P-K-S) مخلوط شده و به خاک داده میشود. نمکهای بور را میتوان همچنین بصورت پوششی بر روی کودهای خشک مصرف کرد.

 

Havlin, J. L., Tisdale, S. L., Nelson, W. L., & Beaton, J. D. (2016). Soil fertility and fertilizers. Pearson Education India.

Rasheed, M. K. (2009). Role of boron in plant growth: a review. Journal of agricultural research, 47(3), 329-338.

Wang, N., Yang, C., Pan, Z., Liu, Y., & Peng, S. A. (2015). Boron deficiency in woody plants: various responses and tolerance mechanisms. Frontiers in plant science, 6, 916.

 

ارسال نظر