مقاله آشنایی با روش محلول پاشی عناصر غذایی

تغذیه برگی به طور گسترده در مدیریت پیشرفته محصولات پذیرفته شده است، و به منظور اطمینان از عملکرد بهینهي محصولات، به ویژه زمانی که تأمین عناصر غذایی از خاك ناکافی یا قطعی نیست، استفاده میشود. شناخت بنیادین اصول تغذیه برگی موجب ارتقاي کارایی آن در تولید پیشرفته محصولات میشود. تغذیه برگی در مقایسه با تغذیه خاکی آسیب کمتري به طبیعت وارد کرده و روشی سریعتر به ویژه در مراحل بحرانی رشد گیاه براي برطرف نمودن کمبود عناصر غذایی است.

 

علت محلولپاشی عناصر غذایی

محیط خاکی نامناسب و شرایط آب و هوایی نامطلوب موجب محدود شدن قابلیت فراهمی عناصر غذایی و جذب عناصر از خاك میشود. اگر این محدودیتها همزمان با دورههاي بحرانی نیاز گیاه باشند، در این شرایط کاربرد عناصر فوق به صورت محلولپاشی مفید است.

شرایطی که موجب تغذیه برگی نسبت به تغذیه خاکی میشوند شامل:

  • هنگامی که نیاز گیاه از ظرفیت ریشه در جذب عناصر غذایی تجاوز کند. این اتفاق زمانی روي میدهد که:
  • حلالیت یا انتقال عناصر غذایی به سمت ریشه در نتیجهي pH نامطلوب، وجود بیکربنات و یا ترکیب شیمیایی عناصر غذایی، غلظت بالاي یونهاي رقیب در خاك، شرایط نامطلوب رشد ریشه به دلیل بیماريها و نماتد یا وجود شرایط نامناسب براي جذب عناصر غذایی از خاك (دماي پایین، رطوبت یا مقدار اکسیژن نامطلوب و تهویه نامناسب و غرقاب شدن) محدود میشود.
  • محدودیت در ظرفیت جذب فیزیولوژي گیاه، براي مثال در اوایل بهار در زمان تشکیل گل و میوه، حرکت عناصر غذایی از جمله کلسیم، بور، آهن، منگنز و روي در آوند آبکش و دماي پایین محدود میشود.

کوددهی بهینه برگی، تلفیقی از علم درك عوامل کنترل کنندهي کارایی کودهاي برگی و معرفی فرمولاسیونها و روشهاي کاربردي است.

 

کارایی کوددهی برگی، به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کود، گونه، نوع و سن برگ، خصوصیات شیمیایی کود، شرایط محیطی و روش کاربرد بستگی دارد.

حتی در خاکیهایی که به خوبی کوددهی شدهاند، شرایط محیطی موجب محدود شدن انتقال عناصر غذایی از ریشه به اندامهاي هدف میشود. تحرك عناصر غذایی (جدول 1) در برگ و آوند آبکش متفاوت است که به گونه، سن برگ و علل غیرمتحرك شدن عناصر بستگی دارد.

جدول 1: زمان جذب و تحرك عناصر غذایی در گیاهان

عناصر غذایی

میزان جذب 50 درصد

تحرک در گیاه

نیتروژن به شکل اوره با بیورت پایین

2 0.5 ساعت

متحرک

فسفر

10 5 روز

متحرک

پتاسیم

24 10 ساعت

متحرک

کلسیم

2 -1 روز

غیر متحرک

منیزم

5 2 ساعت

متحرک

آهن

20 10 روز

میانگین

روی

2 1 روز

میانگین

منگنز

2 1 روز

غیر متحرک

مس

2 1 روز

میانگین

بور

2 1 روز

در برخی گونه ها متحرک

مولیبدن

20 10 روز

میانگین

 

جذب برگی عناصر غذایی سریعتر از ریشه است به طوريکه در شرایط مشاهده نشانههاي کمبود و نیاز به تصحیح سریع نشانههاي، در شرایط مختل شدن فعالیت ریشه در مرحله زایشی درختان، در مراحل حساس تعیین کننده محصول نهایی درختان به منظور افزایش محصول و کیفیت میوه تغذیه برگی توصیه میشود.

جذب و انتقال

مراحل جذب عناصر غذایی شامل نفوذ از کوتیکول و روزنههاي برگی و انتقال یونها از طریق سلول به سلول و مسیرهاي آوندي (چوبی و آبکش) از برگها به محل مصرف است. انتشار غیرفعال از کوتیکول، روزنهها و حفرههاي قطبی برگ (aquaporines)  انجام میپذیرد. میزان جذب بستگی به غلظت محلول در سطح برگ و رطوبت نسبی هوا دارد. انتقال سلول به سلول از طریق انتشار، جذب غشاء سیتوپلاسمی و انتقال فعال با مصرف انرژي همراه است. انتقال عناصر غذایی به نقاط دورتر از طریق حرکت سیمپلاست (آوند آبکش) و حرکت آپوپلاست (آوند چوبی) انجام میپذیرد. حرکت سیمپلاستی نیاز به انرژي دارد و براي کاتیونها مناسبتر است، اما به دلیل بار منفی دیواره سلولی انتقال آنیونها محدودتر است. انتقال عناصر غذایی توسط رابطه بین منبع و محل مصرف تنظیم و انتقال یونها از محل ساخت قندها (منبع برگهاي بالغ) به محل مصرف (گلها، میوهها، نقاط مریستمی انتهایی شاخهها و ریشههاي درحال توسعه) انجام میشود. انتقال در آوند چوبی حرکت آپوپلاست توسط جریان آوند چوبی تنظیم میشود. نیروي رانش در این جریان اختلاف پتانسیل آب بین خاك، برگ و اتمسفر است. انتقال آوند چوبی توسط تعرق در طی روز و فشار ریشه در شب کنترل میشود. موفقیت معمول محلولپاشی بستگی به مواردي از جمله محلولپاشی در هواي خنک و زمانهاي مرطوب روز، در سرعت کم باد، عدم محلولپاشی در شرایط تنش (پیش از آن درختان آبیاري شوند)، آزمون اثرات جانبی و سمیت بر روي تعداد اندکی از درختان چند هفته پیش از محلولپاشی اصلی (درختان در مناطق مرطوب داراي کوتیکول نازك و حساستر به صدمه هستند) دارد.

 

  • هنگامی که نیاز موضعی درون گیاه بیشتر از ظرفیت گیاه در توزیع دوباره عناصر غذایی در داخل گیاه باشد.
  • در مجاورت میوههاي بزرگ و خوشه، یا در هنگام پر شدن دانه یا توسعهي بافتهاي ذخیرهاي و با افزایش نیاز موضعی به عناصر غذایی (به ویژه نیتروژن و پتاسیم) و تحرك کم برخی عناصر (به ویژه کلسیم و بور) در آوند آبکش روي میدهد.
  • تحرك عناصر غذایی در داخل گیاه در زمان پیش افتادن گلدهی نسبت به توسعهي برگ به دلیل محدود شدن انتقال عناصر غذایی در آوند چوبی، محدود شود.
  • دورههاي خشکی یا رطوبت زیاد نیز میتوانند جریان تبخیر - تعرق را در آوند چوبی محدود کرده و انتقال عناصر غذایی غیرمتحرك در آوند آبکش را محدود نماید.
  • محدود شدن جذب و انتقال عناصر غذایی به دلیل پیر شدن بافتها.
  • کاهش رشد و فعالیت ریشه به دلیل رقابت اندام هوایی با ریشه براي کربوهیدراتها و متابولیتها.

 

تدین، محمد سعید (1398). نکاتی کاربردي در مورد محلول پاشی عناصر غذایی در گیاهان باغی و زراعی. نشریه فنی: 583

 

ارسال نظر