مقاله آشنایی با کودهای کلر

کلر (Cl) یک ریز مغذی ضروری برای گیاهان آلی است، و حداقل مقدار مورد نیاز برای رشد محصول یک گرم بر کیلوگرم  وزن خشک پیشنهاد شده است (Marschner, 2011). این مقدار به طور کلی میتواند از طریق بارندگی تأمین شود و گیاهان دچار کمبود کلر به ندرت در کشاورزی یا طبیعت مشاهده میشوند. با این حال، غلظت بالای Cl بافت میتواند برای گیاهان زراعی سمی باشد و ممکن است کشاورزی مناطق شور را دچار مشکل کند. بخشی از علاقه فعلی به مطالعه جذب کلر و تجمع آن در گیاهان مربوط به فشارهایی است که برای تولید انواع مختلف گیاهان متحمل به نمک برای استفاده در محیط‎‎های شور ایجاد میشود. ورود کلر به خاک عمدتا در نتیجه رسوب کلر از آب باران، کاربردهای کود (KCl)، آب آبیاری، رسوبات دریا، گرد و غبار و آلودگی هوا رخ میدهد. محتوای کلر موجود در آب باران به مجاورت آن با آب نمک بستگی دارد و میتواند بسیار متفاوت باشد و مقادیر بین 3000 و ppm 0.4 ثبت شده است (White & Broadley, 2001; Xu et al., 2000). بنابراین، رسوب Cl در خاک نزدیک دریا یا دریاچههای نمک ممکن است بسیار زیاد باشد.

 

کلر در خاک

تقریبا همه کلر خاک در محلول خاک وجود دارد. بخاطر حلالیت و پویایی زیاد کلر در خاک، مقدار قابل ملاحظه ای از آن، وقتی بارندگی یا آبیاری از تبخیر و تعرق تجاوز کند شسته میشود.

کلر معدنی: غلظت کلر در پوسته زمین بین 0.02-0.05 درصد میباشد و بیشتر در سنگهای آذرین و دگرگونی یافت میشود. کلر در خاک بصورت نمکهای محلول مانند MgCl2، NaCl، CaCl2 یافت میشود. کلر اغلب آنیون اصلی در محلول خاکهای شور میباشد. مقدار کلر از ppm 0.5 در خاک های اسیدی تا بیش از ppm 6000 در خاکهای شور و سدیمی تغییر میکند. بخش عمدهای از کلر درخاک از نمکهای به دام افتاده در مواد مادری، آئروسولهای دریایی و فورانهای آتشفشانی منشا گرفته است. تقریبا تمام کلر خاک منشا اقیانوسی دارد که در اثر بالا آمدن به اراضی بازگشته است و به دنبال آن از رسوبات دریایی شسته شدهاند یا به وسیله پاشیدن نمکهای اقیانوسی و به وسیله باران و برف به خاک انتقال یافتهاند.

کلر محلول: کلر در خاک بسیار محلول است. بخاطر پویایی کلر، این یون در جایی که زهکشی داخلی خاک محدود باشد و آب زیرزمینی کم عمق باشد میتواند با خاصیت موئینگی به ناحیه ریشه منتقل شده و نزدیک سطح خاک رسوب کند.

مشکل زیادی کلر در برخی نواحی آبیاری شده به دلایل زیر مشاهده میشود:

  • زیادی کلر در آبیاری
  • ناکافی بودن آب برای شستشوی کلر تجمع یافته
  • خصوصیات فیزیکی و شرایط زهکشی ضعیف برای شستشوی مناسب
  • سفره آب زیرزمینی بالا و صعود شعریه کلر به ناحیه ریشه

منابع کودی کلر

کلر آلی: بخاطر حلالیت و پویایی کلر اکثر فضولات حیوانی و پسماندهای شهری دارای کلر کمی هستند.

کلر معدنی: زمانی که به مقدار بیشتری کلر نیاز باشد میتوان از منابع کودی زیر برای تامین کلر مورد نیاز محصول استفاده کرد.

جدول 1: منابع کودی کلر

منبع

فرمول

درصد کلر

کلرید آمونیوم

NH4Cl

%66

کلرید کلسیم

CaCl2

%65

کلرید منیزیم

MgCl2

%74

کلرید پتاسیم

KCl

%47

کلرید سدیم

NaCl

%60

 

 

مقدار مصرف کلر بسته به نوع گیاه، روش مصرف و هدف از مصرف (برای مثال، برطرف کردن کمبود کلر، کنترل بیماری یا بهبود وضعیت آب گیاه) تغییر می‌کند.

 

Marschner, H. (2011). Marschner's mineral nutrition of higher plants. Academic press.

White, P. J., & Broadley, M. R. (2001). Chloride in soils and its uptake and movement within the plant: a review. Annals of Botany88(6), 967-988.

Xu, G., Magen, H., Tarchitzky, J., & Kafkafi, U. (1999). Advances in chloride nutrition of plants. In Advances in Agronomy (Vol. 68, pp. 97-150). Academic Press.

ارسال نظر
 
 
1402/10/16  -  سایه

نام نویسنده مقاله چیه؟

پاسخ مدیر سایت: با سلام همراه گرامی منابع استفاده شده در مقاله در قسمت منابع ذکر شده است.