مقاله آشنایی با کودهای منگنز

غلظت منگنز در پوسته زمین بطور متوسط ppm  1000 است و منگنز در بیشتر سنگهای حاوی منیزیم و آهن یافت میشود. منگنز حتی وقتی از طریق هوادیدگی کانیهای اولیه آزاد میشود با اکسیژن ترکیب شده و کانیهای ثانویه شامل پایرولوسیت، هازمانیت و منگنیت را تشکیل میدهد. منگنز در خاک معمولا بین ppm 3000_20 تغییر میکند. مقدار متوسط آن حدود  ppm600 است. منگنز خاک به شکل اکسیدها و هیدروکسیدها خاک را پوشش میدهد. همچنین در سطح ترکها و مجاری رسوب کرده، و با اکسیدهای آهن و سایر اجزای تشکیل دهنده خاک مخلوط میشود. شکل منگنز در محلول خاک (Mn2+) است. غلظت آن به ازای هر واحد افزایش pH همانند سایر کاتیونهای فلزی دو ظرفیتی، صد برابر کم میشود.

منابع کودی منگنز

منگنز آلی: غلظت منگنز در اکثر فضولات دامی مشابه غلظت روی است و از 0.01_ 0.05 درصد تغییر میکند. مقادیر متوسط اضافه کردن کودهای دامی به خاک، مقدار کافی منگنز قابل استفاده را فراهم میکند. همانند آهن، روی و مس، فایده اضافه کردن ضایعات آلی، افزایش مواد آلی خاک و ایجاد کلاتهای طبیعی است که باعث افزایش قابلیت استفاده منگنز میشوند. همانند سایر عناصر کم مصرف، غلظت منگنز در ضایعات شهری بستگی به نوع منبع آنها دارد و بطور متوسط غلظت منگنز حدود نصف مس میباشد.

منگنز معدنی: سولفات منگنز منبع کودی رایج منگنز بوده و به شکلهای خاکی و محلول پاشی مصرف میشود. علاوه بر کودهای معدنی منگنز، کمپلکسهای آلی طبیعی و کلاتهای منگنز در دسترس بوده و معمولا به شکل محلول پاشی مصرف میشوند. اکسید منگنز تنها به مقدار کمی در آب حل میشود و برای آنکه تاثیر گذار باشد باید به شکل پودر درآید. روش مصرف نواری عموما بسیار موثرتر از روش پخش سطحی بوده و مقدار مصرف منگنز در روش نواری معمولا نصف روش پخش کود در سطح خاک میباشد.

درخاک های آلی نیاز به مصرف مقادیر بیشتری کود منگنز میباشد. مصرف نواری منگنز مخلوط با کودهای N_P_K معمولا اعمال میشود. پخش مستقیم کلاتهای منگنز و کمپلکسهای آلی طبیعی معمولا توصیه نمیشود زیرا کلسیم و آهن جای منگنز را در این کلاتها میگیرد و منگنز آزاد شده به شکلهای غیر قابل استفاده در میآید. همچنین قابلیت استفاده بیشتر کلاتهای کلسیم و آهن ممکن است باعث تشدید کمبود منگنز شود. آهک و pH بالا منجر به کمبود منگنز شده که با استفاده از گوگرد و سایر ترکیبات اسیدزا برطرف میشود.

جدول 1: کودهای رایج منگنز

منبع

درصد منگنز

سولفات منگنز

26-28

اکسید منگنز

41-68

کلرید منگنز

17

کلاتهای منگنز

5-12

مواد آلی طبیعی

کمتر از 0.2

 

 

 

Havlin, J. L., Tisdale, S. L., Nelson, W. L., & Beaton, J. D. (2016). Soil fertility and fertilizers.
Pearson Education India.

Robson, A. D. (1988). Manganese in soils and plants—an overview. In Manganese in soils and plants (pp. 329-333). Springer, Dordrecht.

ارسال نظر