مقاله آشنایی با آفات گندم

گندم.) ،Triticum aestivum L) مهمترین غله زراعی برای اکثر جمعیت جهان است. غذای اصلی حدود دو میلیارد از مردم (36درصد از جمعیت جهان) محسوب میشود و تقاضا برای این محصول به خصوص در کشورهای در حال صنعتی شدن رو به افزایش است. این گیاه عملکرد پتانسیل بینظیری دارد. با این حال، تولید گندم به دلیل قرارگرفتن در معرض تعداد زیادی تنشهای زنده و غیر زنده، محدود میگردد. در بین تنشهای زنده، حشرات کاهش قابل توجهی در عملکرد ایجاد مینمایند. از جمله آفات بسیار زیان رسان گندم، سن گندم، کرم برگخوار، سوسک برگخوار غلات، شته گندم، ملخ، کرم سفید ریشه و کرم ساقه خوار میباشند.

 

شتهها

شش گونه از شتههایی که به گندم آسیب میزنند شامل (Schizaphis graminurnSitobion avenae Diuraphis noxia ،Metopoliphiurn dirhodum ،R. Maidis ،Rhopalosiphum padi) هستند. دو گونه شته گندم روسی (Diuraphis noxia) و شته برگ یولاف (Rhopalosiphum padi) بدلیل خسارات مستقیم و غیر مستقیم زیادی که ایجاد میکنند معروف هستند. شتهها از برگ و خوشه‌های گندم تغذیه میکنند (تصویر 1).

شتههای بالغ فقط 3 میلیمتر طول دارند و ممکن است دو جفت بال شفاف نزدیک به هم داشته باشندشتههای برگ یولاف و شتههای سبز، گونههای رایج مشاهده شده در گندم هستند. هجوم شتهها به گیاه منجر به پیچ خوردگی برگ پرچم، بدشکلی خوشههای جوان و ریشکها و در نتیجه گرده افشانی ضعیف میشودشیوع شته در اوایل فصل رشد گیاه، بسیار نگران کننده است. شتهها با مکیدن شیره گیاهی از برگ، ساقه و بذرها به گیاه آسیب میرسانند. ترشحات شتهها پس از تغذیه از شیره گیاهی، ظاهری با دوده سیاه به گیاه داده و با پوشاندن برگها و توقف فرآیند فتوسنتز، 20 تا 80 درصد گیاه را مورد آسیب قرار میدهد (Aslam et al. 2005).

شته‎ها بر روی خوشه (چپ) و برگ‎های گندم (راست)

تصویر1: شتهها بر روی خوشه (چپ) و برگهای گندم (راست)

در چند سال اخیر، افزایش حمله شتهها، اهداف کشاورزی پایدار را به چالش کشیده است. همچنین شتهها معمولا پتانسیل بالایی برای انتقال بیماریهای ویروسی دارند. در چنین شرایطی، دشمنان طبیعی، نقش مهمی ایفا میکنند. حشراتی مثل کفشدوزکها (Menoclilussex maulatus)، مگس گلزار (Syrpusbalteatus) و بال توری (Chrysoperla carnea) برای کنترل جمعیت شتهها بسیار مفید هستند (Farook et al., 2019).

سوسک برگخوار غلات

سوسک برگخوار غلات (Oulema melanopus)، آفتی مهاجم از اروپاست است که از غلات (گندم، جو و یولاف) تغذیه میکند. این آفت ابتدا در شمال آمریکا در سال 1962 در ایالت میشیگان شناسایی شد (Herbert et al. 2007). در حال حاضر در تمام نقاط جهان که غلات را کشت میکنند، وجود دارد. سوسک برگخوار غلات، گیاهان یولاف، جو، گندم، چاودار، تیموتی، فستوک، سورگوم و ذرت را ترجیح میدهد. بر اثر تغذیه این آفت، فعالیت فتوسنتزی و درنتیجه کیفیت و عملکرد گیاه کاهش مییابد (Wilson and Shade, 1966). لارو سن چهار این آفت، بیشترین خسارت را به گیاه زراعی وارد مینماید و در این مرحله حدود 70 درصد از گیاهان را مورد آسیب قرار میدهد. تغذیه در مرحله ظهور برگ پرچم بیشتریت خسارت را به گیاه وارد مینماید. حشره بالغ و لارو بر برگهای گیاه مستقر شده و نوارهای طولانی از بافتهای برگ و بین آوندها را میجود (تصویر 2).

سوسک برگخوار بالغ (چپ) و لارو (راست) بر روی گندم

تصویر 2: سوسک برگخوار بالغ (چپ) و لارو (راست) بر روی گندم

بالغها برگ را بطور کامل میخورند، در حالیکه لاروها لایه بالایی سطح برگ را مورد تغذیه قرار داده و بافت غشایی برگ را نازک میکنند. این نوع تغذیه، تصویر پنجره مانندی روی برگ ایجاد میکند. آسیب ناشی از تغذیه شدید نیز ظاهری یخ زده به برگها میدهد و برگها را سفید رنگ مینماید (Buntin et al. 2004).

ملخ ها

ملخهای Chrotogonus trachypterus و C. oxypterus در آفریقا و آسیای شرقی توزیع قابل توجهی داشتهاند. این ملخها پلی فاژ بوده و محصولات متعددی را مورد حمله قرار میدهد (تصویر 3).

ملخ‎ها در مزرعه گندم

تصویر 3: ملخها در مزرعه گندم

ملخ بالغ و پورهها از برگ تغذیه میکنند و جوانههای انتهایی گیاهان پنبه، گندم، یولاف، جو و غیره را برش میدهند (Akhtar, 1971). به طور کلی آسیب این ملخها شامل نواحی حاشیهای مزارع میشود. پس از خروج از تخم، با بریدن برگ شروع به تغذیه میکنند، اما آسیب اصلی زمانی صورت میگیرد که ساقهها و بخصوص قسمت زیر خوشه را هدف قرار دهند. زمانی که ملخها به صورت دسته جمعی هجوم میبرند، چنانچه ماده غذایی گیاه هدف کم باشد، ممکن است هر گیاه در دسترس دیگری را برای تغذیه انتخاب کنند تا ماده غذایی کافی برای مهاجرت را ذخیره نمایند (Farook et al., 2019).

در ایران نیز ملخ مراکشی (Dociostaurus maroccanus)، ملخ صحرایی (Schistocerca gregaria) و ملخ آسیایی (Locusta migratoria) مزارع گندم را مورد هجوم قرار میدهند (تصویر 4). محل استقرار دائمی ملخ صحرایی، آفریقا، پاکستان، عربستان و هندوستان است، اما در شرایط خاصی به صورت گلهای به ایران حمله میکنند و باتوجه به پلی فاژ بودن، به مزارع مختلف از جمله گندم و جو آسیب میرسانند. این ملخ در ایران قادر به ایجاد تا دو نسل در سال بوده است. ملخ آسیایی نیز در فاز انفرادی در تمام نقاط ایران دیده میشوداین ملخ اولین بار، در سال 1325 از روسیه به نواحی شمالی ایران حمله کرده است (بهداد،1375). ملخ مراکشی در دامنههای کوه‏های البرز، زاگرس و اغلب در نواحی شمال، غرب و جنوب حضور دارد و در خاکهای رسی سفت و عاری از پوشش گیاهی تخمریزی کرده و حدود 9 ماه از سال (قسمتی از تابستان، پاییز و زمستان) را به صورت تخم سپری میکند و یک نسل در سال دارد (غزوی،1379).

ملخ مراکشی، ملخ صحرایی و ملخ آسیایی (از سمت راست به چپ)

تصویر 4: ملخ مراکشی، ملخ صحرایی و ملخ آسیایی (از سمت راست به چپ)

به طور کلی ملخهای آسیایی و صحرائی زیان آورترین دسته از ملخهای ایران هستند. در سال 1399 ملخهای صحرایی از شبه جزیره عربستان، در دستههای 20 میلیونی، شش استان جنوبی ایران (خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان) را مورد هجوم قرار دادند و در مسیر خود از تمام گیاهان در دسترس، تغذیه کردند.

 

بهداد، ابراهیم. 1375. دائره المعارف گیاهپزشکی ایران. نشر یاد بود. اصفهان 3153 صفحه.

غزوی، مهران .1379 . ملخ مراکشی. دفتر تولید برنامههای ترویجی و انتشارات فنی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی 9. صفحه

Akhtar, M. (1971). Laboratory feeding tests with Chrotogonus trachypterus (Blanchard) (Orthoptera, Acrididae). Pakistan journal of zoology.


Aslam, M., Razaq, M., Akhter, W., Faheem, M., & Ahmad, F. (2005). Effect of sowing date of wheat on aphid (Schizaphis gramium RONDANI) population. Pak Entomol, 27(1), 79-82.


Farook, U. B., Khan, Z. H., Ahad, I., Maqbool, S., Yaqoob, M., Rafieq, I., ... & Sultan, N. (2019). A review on insect pest complex of wheat (Triticum aestivum L.).


Philips, C. R., Herbert, D. A., Kuhar, T. P., Reisig, D. D., Thomason, W. E., & Malone, S. (2011). Fifty years of cereal leaf beetle in the US: an update on its biology, management, and current research. Journal of Integrated Pest Management, 2(2), C1-C5.


Wilson, M. C., & Shade, R. E. (1966). Survival and development of larvae of the cereal leaf beetle, Oulema melanopa (Coleoptera: Chrysomelidae), on various species of Gramineae. Annals of the Entomological Society of America, 59(1), 170-173.

 

 

ارسال نظر