مقاله آشنایی با عملیات مورد نیاز باغات پسته در فصول مختلف سال

پسته گیاهى است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد کشت و پرورش قرار می‌گرفته است و در اصل بومى ایران مى‌باشد. جنگل‌هاى وحشى و خودروى پسته در ناحیه شمال شرقى ایران و نواحى هم مرز با ترکمنستان و افغانستان پیشینه‌اى باستانى دارد و تصور مى‌رود که درخت پسته حدود 4-3 هزار سال قبل در ایران اهلى شده و مورد کشت وکار قرارگرفته است. درخت پسته را به راحتى مى‌توان در اغلب خاک‌ها با بافت و جنس مختلف کاشت به طورى که در زمین‌هاى آهکى و شور هم طاقت و تحمل آن بهتر از سایر درختان میوه بوده است، اما در اراضى زهدار و کم‌عمق و سخت و سنگى عملکرد مطلوبى نشان نمى‌دهد. بهترین خاك مورد پسند پسته، خاك‌هاى شنى و رسى با زهکشى مطلوب و تهویه شده است که هر چه عمق آن بیشتر و یکنواخت‌تر باشد رشد آن بهتر و عملکرد آن مناسب‌تر خواهد بود.

 

پاییز و زمستان

1-حذف و انهدام خوشه‌ها و سرشاخه‌هاى آلوده جهت کاهش جمعیت انتقالى آفت پروانه‌ى چوبخوار پسته به سال آینده

2- جمع‌آورى و منهدم نمودن بقایا جهت کنترل آفت زنبور مغزخوار پسته.

3- تغذیه درختان بارده با کود فروت ست قبل از خزان برگ‌ها.

4-تغذیه‌ى درختان پسته بر اساس نتایج آزمون خاك به روش چالکود

5- از بین بردن علف‌هاى هرز و بقایاى گیاهى سال قبل براى ازبین بردن حشرات کامل زمستان گذران آفت پسیل پسته و روغن‌پاشى در بهمن ماه قبل از تورم جوانه‌ها

6-روغن‌پاشى پیش بهاره همراه با یک قارچ‌کش باکترى‌کش براساس فهرست سموم براى کنترل شپشک‌ها وسپردارها وسایر آفات مکنده

7-نصب تله‌هاى فرمونى جهت ردیابى و پیش آگاهى آفت پروانه‌ى چوبخوار پسته (از ابتداى اسفند ماه)

8-نصب کارت‌هاى زرد جهت ردیابى و پیش آگاهى آفت پسیل پسته

 

باغ پسته

شکل1- باغ پسته

بهار و تابستان

1-ثبت روزانه اطلاعات تله‌هاى فرمونى جهت ردیابى آفت و تعیین پیک پرواز و صدور اطلاعیه سمپاشى جهت آفت پروانه‌ى چوبخوار پسته

2-سمپاشى علیه آفت پروانه‌ى چوبخوار پسته در مرحله‌ى ارزنى شدن با استناد به داده‌هاى تله‌هاى فرمونى و محاسبه درجه روزانه رشد با سموم مناسب توصیه شده.

3-استفاده از آب و ترکیباتى مانند صابون‌هاى حشره‌کش و کودهایى مانند سولوپتاس جهت کنترل پسیل پسته

4-سمپاشى با سموم مناسب توصیه شده علیه سن‌هاى زیان‌آور پسته (سن‌هاى سبز و قرمز) در صورت ضرورت.

5-تغذیه با کود هاى ماکرو و میکرو به روش محلول‌پاشى.

6-عدم حذف علف‌هاى هرز زیر درختان به دلیل انتقال سن‌ها بر روى خوشه‌ها و بروز خسارت سن‌زدگى.

توصیه‌های عمومی

1-با استفاده از داده‌هاى هواشناسى و نصب تله‌هاى فرومونى پیک پرواز آفت چوبخوار را محاسبه کرده و تا یک هفته پس از پیک سمپاشى کنید.

2-در باغات بزرگ جهت افزایش کارایى سمپاشى علیه چوبخوار پسته ابتدا طرف راست درختان را سمپاشى و 4 روز بعد طرف چپ درختان سمپاشى شود.

3-جهت کنترل پسیل شستشوى درختان به وسیله صابون‌هاى کشاورزى بهترین گزینه است تراکم 3 تا 4 عدد پوره جهت شروع عملیات شستشو ملاك مى‌باشد.

4-جهت پایش سن سبز از تله نورى و جهت پایش سن قرمز از تله‌هاى روغنى استفاده کنید.

5-محلول‌پاشى کلسیم در مرحله ارزنى شدن میوه‌ها و تکرار آن 10 روز بعد تاثیر مهمى در جلوگیرى از تنک شدن خوشه‌ها دارد.

6-درختان پسته در زمان پرکردن مغز به پتاسیم و اسیدآمینه بالاترى نیاز دارند.

7-محلول‌پاشى درختان با عناصر میکرو در زمانى که برگ‌هاى درخت به طور کامل سبز شدند تاثیر خوبى در مغزبندى و بهبود عملکرد دارد.

8-بهترین تغذیه زمستانه براى باغات پسته احداث کانال کود و استفاده از عناصر غذایى طبق آزمون خاك و آزمون برگ است (از کود دهى سطحى پرهیز کنید).

9-از مصرف کودهاى نپوسیده دامى که باعث ضعف درخت و افزایش آفات و بیمارى‌ها مى‌شوند خوددارى کنید.

10-جهت تامین نیاز سرمایى درختان با توجه به رقم درخت و شرایط خاك از روغن‌هاى ولک استفاده کنید.

11-به‌هیچ وجه‌ همراه روغن ولک زمستانه از سموم قارچکش استفاده نکنید.

12-موقع پاشش روغن ولک به پیش بینى‌هاى هواشناسى دقت کنید تا 72 ساعت بعد از پاشش بارندگى و یخبندان نداشته باشید.

13-طوقه درختان پسته جهت جلوگیرى از بیمارى گموز باید آزاد بوده و در معرض رطوبت‌هاى طولانى قرار نگیرد.

14-درصورتى که آلودگى باغ به آفت چوبخوار پسته بالاست از روغن‌پاشى زمستانه همراه با سموم مناسب جهت کاهش جمعیت شفیره‌ها استفاده کنید.

 

شفیعی حسن آبادی، مهدی؛ فخری، نجمه. (1401). اصفهان: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

ارسال نظر