مقاله آشنایی با زراعت نخود فرنگی

یکی از خانواده‌های بزرگ گیاهان زراعی و از جمله حبوبات خانواده فاباسه یا بقولات می‌باشد. حبوبات به‌ صورت گسترده‌ای کشت می‌شود و به‌صورتهای مختلف تازهخوری، منجمد، خشک و کنسروی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حبوبات  دارای ارزش غذایی بالا است که به دلیل گستردگی طرز استفاده و انبارداری مناسبی که دارد می‌تواند نیاز غذایی بسیاری از انسان‌های روی زمین را تامین‌ کند. یکی از مزایای زراعت حبوبات، زراعت نسبتاً راحت می‌باشد. در میان مهم‌ترین محصولات غذایی غیر غله‌ای جهان، نخود فرنگی است. نخود فرنگی منبع پروتئین خوبی می‌باشد، به ‌راحتی برای مدت طولانی انبار می‌شوند و توسط انسان و دام می‌توانند به‌ عنوان غذای فرآوری شده، پخته‌شده و در بعضی مناطق به‌صورت خام مصرف می‌شوند. معمولاً به‌ عنوان حبوبات شناخته می‌شوند، در سراسر جهان به‌ طور گسترده‌ای در آب ‌و هوای معتدل، نیمه گرمسیری و خشک رشد می‌کند.

مشخصات گیاهشناسی نخود فرنگی

نخود فرنگي از خانواده بقولات با نام علمي sativum Pisum گياهي است يك ساله داراي ساقه نازك، رونده و ميوه اين گياه از نظر شكل شبيه به ميوه لوبيا است. برگ نخود فرنگي از سه برگچه تشكيل شده كه برگچه انتهائي اغلب به يك پيچك ختم ميگـردد بعـلاوه دمبـرگ در ايـن جنس نمو كرده و كاملاً شبيه به يك برگچه ميشود كه دور ساقه ميپيچيد. دستگاه توليد مثلي نخود فرنگي به صورت گل كامل است، يعني گل نخود فرنگي داراي پرچم و مـادگي هـر دو بوده و اتوگام يا خود تلقيج ميباشد. گل نخود فرنگي از پـنج گلبـرگ كـه دو تاي آنها بهم چسبيدهاند تشكيل شده است. لپههاي اين گياه پس از جوانهزدن در داخل خاك باقي ميماند (هيپوژيل) و ساقه از نوع منوپوديايل است. يعني رشد ساقه بدون توقف ميان گرهاي در يك مسير انجام ميگيرد ارتفاع آن از 15تا 200 سانتيمتر متغير است. 80 درصد سيستم ريشه در لايه سطح الارض قرار دارد كه مملو از باكتريهاي ريزوبيوم میباشد. باكتريهاي ريزوبيوم به طور همزيست در گرههاي ريشه حبوبات زندگي كرده و قادرند ازت اتمسفر را تثبيت كنند. گرده افشاني در اين گياه زماني كه گل‌ها هنوز به صورت كامل باز نشدهاند، صورت ميگيرد و بدين ترتيب درصد دگرگشني در اين گياه كم است. گرده افشاني نخود فرنگي اغلب مستقيم است ولي گاهي اوقات حشرات نيز باعث گرده افشاني ميشوند. ميوه نخود فرنگي شامل غلاف نسبتاً پهن است كه داخل آن تعـدادي دانـه قـرار دارد. غلاف نخود فرنگي نسبت به غلاف  لوبيا سفتتر و اغلب غيرقابل اسـتفاده اسـت. مقدار غلاف در هر گره بسته به نوع رقم متفاوت ميباشد ولي شرايط آب و هوايي نيز در تعداد غلافها تأثير ميگذارند.

جدول1- مشخصات گیاهشناسی نخودفرنگی

نام فارسی

نخود فرنگی

نام انگلیسی

Peas

نام علمی

sativum Pisum

خانواده

بقولات

 
 
گیاه نخود فرنگی
شکل 1- گیاه نخود فرنگی

خواص نخود فرنگی

نخود فرنگي منبعي از ويتامين B1 ،B6 ،B2  و B3  ميباشد كه همه اين ويتامين‌ها براي سوخت و ساز چربي، پروتئين و كربوهيدرات ضروري ميباشد. نخود فرنگي منبعي از فوليك اسيد و ويتامين B6، بوده كه حفاظت از سيستم قلبي ـ عروقي بدن را به عهده دارد، همچنين منبعي غني از ويتامين K1 بوده و استئوكلسين كه بسياري از سلولهاي توليد كننده انرژي را از تخريب بوسيله راديكالهاي آزاد محافظت مي‌نمايد. ويتامينC ، اولين و موثرترين محافظ آنتياكسيداني در بدن است. ويتامين C از تخريب سلولهاي ساختاري مانند DNA، جلوگيري ميكند و به بدن براي مقابله با آلودگيهاي محيطي و سموم شيميايي كمك كرده و سيستم ايمني بدن را افزايش ميدهد.

غلاف نخود فرنگی

شکل 2- غلاف نخود فرنگی

کاشت

نخود فرنگي گياه روز بلند است و بايد در روزهاي كوتاه كاشته شـود. نخود فرنگي نسبت به آب و هوا چندان حساس نبوده و احتياج كمتري به گرما دارد و براي رشد، نياز به دماي خنك دارد و به سرما مقاومت زيادي نشان ميدهد، به همين دليل ميتوان آن را جزء گياهان فصل سرد بحساب آورد. از آنجايي كه قسمتهای رويشي نخود فرنگي مثل ساقه و برگها ميتوانند حتي درجه حرارت منفی پنج درجه سانتيگراد را تحمل نمايند، از اين نظر ميتوان اين گياه را در مناطق معتدل در اواخر اسفند ماه كشت نمود. در كشت پاييزه زمان كاشت نخود فرنگي از اواسط پاييز شروع ميشود. كشت بهاره در مناطق سرد به محض گاورو شدن زمين در اواخر زمستان يا اوايل بهار به محض اينكه شرايط محيط از نظر گرما مناسب شود بايد اقدام به كاشت نخود فرنگي كرد. در كاشت بهاره اگر نخود فرنگي در بهار دير كاشته شود، رشد آن با گرماي تابستان همزمان شده و عملكرد آن پايين ميآيد.

از نظر خاك، خاكهاي متوسط مانند شني رسي و رسي شني يعني خاكهاي لومي سبك خيلي مناسب ميباشـند. خاكهاي كمي اسيدي تا كمي قليايي كه PH آنها بين 5.6 و 5.7 باشد، براي كاشت نخود فرنگي مناسب است.

 در شرايط ديم براي نخود فرنگي، فواصـل كشت يعني 20 تا 30 سانتيمتر انتخاب ميگردد و باين ترتيب تراكم بوته انـدازه كـافي بـوده و زمـين بـه سـرعت پوشيده ميشود در و نتيجه علفهاي هرز سركوب و مهار گرديده و برداشت ماشيني به سهولت انجام ميگيرد. مقدار بذر در هر هكتار با توجه به وزن هزار دانه نخود فرنگي و تراكم بوته در هكتار متفاوت ميباشد. به طور متوسـط در هر هكتار حدود80 تا 100 كيلوگرم در هكتار بذر مصرف ميشود. عمق كاشت بستگي به نوع زمين داشته و معمولاً 5 تا 4 سانتيمتر ميباشد.

داشت

احتياج نخود فرنگي به كود ازته مانند ساير گياهان اين خانواده خيلي كم است، زيرا قسمت مهم احتياجـات ازت گياه بوسـيله ازت حاصله از باكتريهاي ريشه حاصل ميگردد. البته زمينهاي كه براي اولين بار براي كشت نخود فرنگي مورد استفاده قرار ميگيرند بايد با باكتري مخصوص نخود فرنگي مخلوط گردند و عقيده اينكه اصلاً احتياج به كود ازته نيسـت چنـدان قابـل قبول نبوده و در هر صورت مقدار كم، آن30-40  كيلـوگرم در هكتار به عنوان كود استارتر ميتواند بسيار موثر باشد.  نخود فرنگي در مقابل كمبود اسيدفسفريك و پتاس خيلي حساس است، اسيدفسفريك داخل زمين بخـوبي بـه وسـيله نخـود فرنگي جذب ميگردد. براي توليد دانه خشك، دادن كودهاي پتاس، مقدار محصول را زياد ميكند. پتاس و اسيدفسفريك را بهتر است در كاشت بهاره، هنگام آماده كردن و تسطيح زمين با خاك مخلوط كرد.

نياز آبي نخود فرنگي نسبتا پايين ميباشد. در خاكهاي خشك، آبياري زمين قبل از كاشت نخود فرنگي براي جوانهزني يكدست ضروري ميباشد. آبياري در مواقع خشكي به ويژه پس از دانهبندي، عملكرد را افزايش ميدهد. حساسترين مرحله رشدي در مقابل كم آبي، اواخر گلدهي و اوايل غلافدهي مي‌باشد و اگر در مناطقي فقط به يك آبياري تكميلي نياز باشد بهتر است كه در همين زمان صورت پذيرد. در نخود فرنگي آبياري باراني مناسبتر از آبياري شياري ميباشد.

مزرعه نخود فرنگی
شکل 3- مزرعه نخود فرنگی

برداشت

نخود فرنگي از جمله حبوباتي است كه هم به صورت پخته يا خام، جزء سبزيجات تازه محسوب ميگردد. برداشت غلاف سبز نخود فرنگي زماني است كه پوست آن باد كرده و دانهها كاملا غلاف را پر كرده باشد و رنگ آنها از سبز تيره به سبز روشن تغيير كرده باشد. بنابراين بايد توجه كرد كه رشد بيش از حد نخود فرنگي از كيفيت محصول ميكاهد ( شيريني كمتري داشته و كمي تلخ ميشوند و رنگ آن به سبز زرد تا زرد تغيير ميكند). زمان رسيدن نخود فرنگي بسته به نوع آن از 80 تا  110 روز طول ميكشد. انواعي كه در اوايل فصل مي‌رسند دانههاي كمتري در غلافشان دارند به طور معمول 4 تا 3 دانه اما انواعي كه ديرتر ميرسند 8 تا 6 دانه درون هر غلاف خود دارند. براى عرضه به بازار مصرف تازهخوري نخود فرنگي، برداشت كمى زودتر و بستگى به زمان كاشت و زودرسى رقم دارد. در كاشت پائيزه نخودفرنگي، برداشت محصـول معمـولاً در ارديبهشـت مـاه و در كاشت بهـاره، برداشت محصـول در تير ماه شروع شده و مدتي ادامه خواهد داشت. البته براي كارخانجات كنسرو سازي تاريخ دقيق برداشت اهميت زيادي دارد.

زمان برداشت بذور خشك نخود فرنگي زماني است كه غلافهاي آن به رنگ قهوهاي روشن، مايل به زرد و یا رنگ كرم تغيير يابد و رطوبت بذر بايد بين 10 تا 12درصد باشد. برداشت نخود فرنگي معمـولاً 2 تا 3 روز طول ميكشد.

برداشت دستی نخود فرنگی

شکل 4- برداشت دستی نخود فرنگی

 

سرپرست، رمضان. (1398). زراعت نخود فرنگی. مازندران: نشر آموزش کشاورزی

ارسال نظر