مقاله آشنایی با زراعت گوجه فرنگی

گیاه گوجه فرنگی در خاکهای معدنی رشد مناسبی دارد اما خاکهای لومی-شنی با عمق مناسب و رطوبت کافی را ترجیح میدهد. در خاکهای رسی نیز چنانچه شخم عمیق زده شود، امکان کاشت گوجه فرنگی وجود دارد. این گیاه تحمل نسبی به محدوده وسیعی از pH را دارد (Worley, 1976). محققان نشان دادند که عملکرد گوجه فرنگی در خاکهای دارای pH بین 6.5 تا 6.9 در مقایسه با خاکهای اسیدی بیشتر است. خاکهای اسیدی یا شور منجر به کاهش اندازه میوه میشوند (Doss et al., 1977; Papadopoulos and Rendig, 1983).

 

تغذیه خاک

انجام صحیح مراحل آمادهسازی خاک، چه در روش کشت مستقیم و چه در روش کشت نشاء، نقش مهمی در استقرار مناسب بوته دارد. نیازهای غذایی گیاه گوجه فرنگی به نوع واریته، عملکرد و فرهنگ و شیوه کشاورزی در هر منطقه، بستگی دارد (Sainju et al., 2003). بهترین راه برای کسب اطلاعات درمورد مقادیر و نسبتهای مواد مغذی ضروری خاک، آنالیز خاک و بافت آن در طول فصل رشد گیاه است. به طور متوسط میزان عناصر مختلف خاک در شکل 1 نشان داده شده است. در شرایط گلخانهای استفاده بیشتر از عناصر مورد نیاز، افزایش عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

تولید نشاء

تولید نشاء قبل از کاشت در زمین اصلی منجر به تولید بوتههای قوی، سالم و دارای رشد یکنواخت میگردد. درصد زنده ماندن بوتههای حاصل از نشاءکاری در گلخانه یا زمین اصلی برابر با 100درصد است. استفاده از بذر بیشتر (به نسبت تعداد نشاء موردنیاز)، میتواند مشکل کم بودن درصد جوانهزنی و یا مرگ گیاهچه را جبران کند. تولید تعداد بیشتر نشاء برای انتخاب نشاءهای قویتر و یکنواختتر نیز مهم است. درصد گیاهچههای از دست رفته نیز به نحوهی اجرا و شرایط تولید و انتقال نشاء بستگی دارد. به طور کلی، در صورت فقدان جوانه زنی (%10) یا سبز شدن (%10) و مرگ گیاهچه (%5)، میزان بیشتری بذر (تا بیش از 25%) بایستی استفاده گردد.

انتقال نشاء به زمین زراعی

زمینی که نشاء در آن کاشته میشود، بایستی مرطوب بوده و ایجاد حفرههایی برای استقرار نشاءها و جلوگیری از آسیب فیزیولوژیکی به ریشهها ضروری است. زمان انتقال نشاء به زمین در مناطق مختلف (بسته به نوع واریته از اوایل بهار تا اوایل زمستان) متفاوت است. معمولا فاصله بین بوتهها 25 تا 50 سانتیمتر و فاصله بین ردیفها 150 تا 180 سانتیمتر در نظر گرفته میشود (به نوع رقم و منطقه نیز بستگی دارد). فاصله کشت با توجه به هدف تولید، برای مصرف تازه خوری، 22000 تا  25000 بوته در هکتار و برای مصرف صنعتی 40000 تا 60000 بوته در هکتار میباشد (Knapp and Peralta, 2016).

کوددهی

عموما استفاده از کود در سه مرحله صورت میگیرد:

  1. قبل از انتقال نشاء به زمین
  2. 60 روز پس از انتقال نشاء به زمین
  3. 100 روز پس از انتقال نشاء به زمین
  4.  

مصرف کود در تولید ارگانیک و حتی در برخی از کشورها مانند هلند در کشت سنتی، محدود شده است (Knapp and Peralta, 2016).

آبیاری

گوجه فرنگی برای تاخیر در بلوغ و افزایش میزان محصول به آبیاری مکرر نیاز دارد. این امر منجر به کاهش شوری خاک نیز میگردد. برخی محققان بر این باورند که میزان رطوبت خاک نباید بیشتر از 0.2 بار باشد،
درحالی که برخی دیگر حداکثر 2 بار را توصیه مینمایند (Nuez, 2001) میزان رطوبت توصیه شده با توجه به روش کاشت، مشخصات خاک و اقلیم منطقه متفاوت است (Prados, 1995) شرایط نامناسب رطوبتی میتواند باعث ترک خوردگی شعاعی و متمرکز روی میوه شود (Peet and Willits, 1995) این یک بیماری فیزیولوژیکی جدی است، زیرا گوجه فرنگیهای آسیب دیده بازار پسند نیستند و به سرعت دچار زوال میشوند.

 استفاده از مالچ پلی اتیلن به همراه آبیاری قطرهای در گلخانه یا زمین زراعی به نظارت دقیق وضعیت تغذیه گیاه کمک مینماید. مالچهای پلاستیکی به همراه آبیاری و کوددهی مناسب، کارایی قابل توجهی دارد (Jensen et al., 1989) آبیاری قطرهای در کشت گوجه فرنگی محبوبیت زیادی دارد زیرا باعث افزایش راندمان مصرف آب و همچنین امکان استفاده از مخلوطی از کودها در آب آبیاری وجود دارد. با استفاده از آبیاری قطرهای امکان هماهنگ کردن آبیاری و کوددهی متناسب با مرحله رشد گیاه وجود دارد.

آبیاری مزرعه گوجه فرنگی

شکل 1: آبیاری مزرعه گوجه فرنگی

هرس بوتههای گوجه فرنگی

هرس کردن با هدف انتقال بهینه مواد غذایی به میوه در تمام ارقام گوجه فرنگی امکان پذیر است. در این فرآیند، ساقههایی که در زاویه برگ تشکیل میشوند، حذف میگردند تا ساختار کلی بوته تحت کنترل باشد. از جمله مزایای هرس کردن، تحریک رشد و نمو گیاه، کنترل بهداشت گیاهی، تعادل در رشد رویشی و دستیابی به عملکرد و کیفیت بیشتر میباشد (Knapp and Peralta, 2016).

هرس گیاه گوجه فرنگی

شکل 2: هرس گیاه گوجه فرنگی

خاکریزی

خاکریزی به عمل اضافه کردن یا بالا آوردن سطح خاک پای بوتهها با هدف القاء رشد ریشههای نابجاست که منجر به استقرار بهتر بوته میشود. اولین خاکریزی یک یا دو هفته پس از انتقال نشاء به زمین صورت میگیرد و در طول هفته چهارم و پنجم ادامه مییابد. در مواردی این عمل در دورهی مبارزه با علفهای هرز (مرحله داشت) نیز انجام میشود (Knapp and Peralta, 2016).

برداشت

میزان بلوغ میوهها در زمان برداشت به هدف تولید بستگی دارد (جدول 1)

جدول 1: شاخصهای برداشت متناسب با اهداف مختلف تولید گوجه فرنگی

 

شاخص برداشت

هدف تولید

میوههایی با رنگ قرمز تیره

مصرف به صورت تازه خوری و محلی

میوههایی با رنگ صورتی

مصرف به صورت تازه خوری و منطقهای

"میوههای سبز-بالغ"*

صادراتی

میوههایی با بلوغ فیزیولوژیکی (رنگ مشخصی توصیه نشده است)

صنعتی


*امروزه بدلیل استفاده از واریتههایی با طول عمر (امکان انبارداری) متوسط و بالا، صادرات میوهها با رنگ قرمز نیز امکان پذیر گشته اشت.

 

Doss, B. D. (1977). Influence of subsoil acidity on tomato yield and fruit size. J. Am. Soc. Hort. Sci., 102, 643-645.


Jensen, K. I. N., Kimball, E. R., & Ricketson, C. L. (1989). Effect of a plastic row tunnel and soil mulch on tomato performance, weed control and herbicide persistence. Canadian Journal of Plant Science, 69(3), 1055-1062.


Knapp, S., & Peralta, I. E. (2016). The tomato (Solanum lycopersicum L., Solanaceae) and its botanical relatives. In The tomato genome (pp. 7-21). Springer, Berlin, Heidelberg.


Nuez, F. (2001). El Cultivo del Tomate, Ediciones Mundi-Prensa. Papadopoulos, I., & Rendig, V. V. (1983). Interactive effects of salinity and nitrogen on growth and yield of tomato plants. Plant and Soil, 73(1), 47-57.


Peet, M. M., & Willits, D. H. (1995). Role of excess water in tomato fruit cracking. HortScience, 30(1), 65-68.

 

Prados, N. C. (1995). Manejo del cultivo intensivo con suelo. In El Cultivo del tomate (pp. 189- 225). Mundi-Prensa

Sainju, U. M., Dris, R., & Singh, B. (2003). Mineral nutrition of tomato. Food, Agriculture & Environment, 1(2), 176-183.


Worley, R. E. (1976). Response of tomato to pH [hydrogen-ion concentration] of a Coastal Plain soil [Georgia USA]. Journal American Society for Horticultural Science.

 

ارسال نظر