مقاله آشنایی با بیماری‎های گوجه فرنگی گلخانه‎ای

بیمارهای بیولوژیک گوجه فرنگی - بیماریهای گوجه فرنگی گلخانهای

رطوبت بالا و گرمای گلخانهها محیط مناسبی برای پیشروی انواع بیماریها فراهم میکند. بیماریهای ذکر شده در این مقاله بیشتر در محیط گلخانه ظهور مییابند تا فضای باز.

 

بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

این بیماری توسط قارچی به نام Botrytis cinereal ایجاد میشود و در گلخانههای گوجه فرنگی بسیار رایج است. در اثر حمله این قارچ، لکههایی به رنگ خاکستری روشن بر روی برگها و ساقه گیاه دیده میشود. همچنین در محل اتصال ساقه به میوه نیز پوسیدگی نرم مشاهده میشود (تصویر1). این آلودگی در گلخانههایی با رطوبت بالا، دمای معتدل و عدم تهویه هوا شدیدتر است. بهبود وضع تهویه، ایجاد چرخه هوا و کاهش رطوبت در گلخانه میتواند به اندازه استفاده از قارچکشها موثر باشد.

بیماری کپک برگی گوجه فرنگی

عامل این بیماری قارچ Fulvia fulva است که در گلخانههای با رطوبت بالا و فاقد تهویه دیده میشود. این بیماری قارچی معمولا برگهای پایینی بوته را هدف قرار میدهد و لکههای زرد رنگی بر سطح رویی برگ (تصویر 2) و تودههای کرکی از اسپورها به رنگ زرد و با حالت چرمی در سطح زیرین برگ ایجاد میکند (تصویر 3) با پیشرفت بیماری در بخشهای بالایی بوته، برگهای نابالغ شروع به ریزش مینمایند. کاهش رطوبت گلخانه، استفاده از ارقام مقاوم و استفاده از قارچکش به محض مشاهده اولین علائم جهت مدیریت بیماری کپک برگی گوجه فرنگی موثر هستند.

اثر کپک خاکستری بر میوه گوجه فرنگی

تصویر 1: اثر کپک خاکستری بر میوه گوجه فرنگی

لکه‎های زرد ناشی از بیماری کپک برگی بر سطح رویی برگ گوجه فرنگی

تصویر 2: لکههای زرد ناشی از بیماری کپک برگی بر سطح رویی برگ گوجه فرنگی

توده‎های کرکی از اسپورها به رنگ زرد و با حالت چرمی در سطح زیرین برگ

تصویر 3: تودههای کرکی از اسپورها به رنگ زرد و با حالت چرمی در سطح زیرین برگ

بیماری سفیدک پودری گوجه فرنگی

عامل این بیماری قارچ Oidium neolycopersici است که در مراحل اولیه رشد بر سطح رویی برگ کپکهای سفید رنگی ایجاد مینماید. زمانیکه این لکهها به رنگ قهوهای در آیند گیاه به طور کل از بین خواهد رفت (تصویر 4). رعایت فاصله مناسب بین بوتهها و استفاده از سیستم تهویه مناسب، میتواند مشکلات ناشی از سفیدک پودری را کاهش دهد. استفاده از قارچکش به محض مشاهده علائم بیماری، میتواند موثر باشدبکارگیری ترکیبی از قارچکشها راهی مناسب برای کنترل سفیدک پودری است. به طور کلی تاثیر قارچکشها زمانی دیده میشود که در ابتدای مراحل رشد و توسعه بیماری بکار گرفته شوند.

پژمردگی برگ گوجه فرنگی در اثر سفیدک پودری

تصویر 4:  پژمردگی برگ گوجه فرنگی در اثر سفیدک پودری

 

Mark, G. L., & Brooke, A. E. (2006). Tomato Disease and Disorders. Disease in outdoor production. ISU Extension Publication, 1-12

 

ارسال نظر