مقاله آشنایی با زراعت کاهو

كاهو، يكي از مهمترين و قديميترين سبزيهاي دنيا و گياهي يك ساله با برگهاي كشيده صاف و بدون كرك است. اين گياه، بومي درياي مديترانه و سيبري است و سابقه كشت و كار آن به قبل از ميلاد مسيح در مصر باستان بر ميگردد، با اين وجود تقريبا در تمام نقاط جهان كشت و كار ميشود. بررسيها نشان ميدهد كه كاهوي اهلي در جريان جهش ژني، از كاهوي وحشي ايجاد شده است.

 

مشخصات گیاهشناسی کاهو

كاهو به طور كلي، 30-15 سانتيمتر ارتفاع دارد و طول دوره رشــد آن، از زمان كاشت تا برداشت 130-65  روز به طول ميانجامد. برگهاي كاهو معمولاً صاف و بدون كرك هستند و كناره آن بريدگيهاي بسيار ريزي دارد. برگها در طي رشد، پيچيده ميشــوند و به رنگ‌هاي سبز، زرد، سبز تيره و قرمز قهوهاي وجود دارد. برگ كاهو بــا توجه به ارقام و نوع آن متفاوت ميباشــد. مثلا كاهوي پيچ گرد داراي برگهاي نسبتا فشرده است كه روي هم قرار ميگيرند. شــاخص ويژه خانوادهي گل ستارهاي كه كاهو نيز به آن خانــواده تعلق دارد، گلهــاي لولهاي و زبانهاي آنها است. در اين خانواده، گل از گل آذين و گلچههاي متعددي تشكيل شده است. بذر كاهو به رنگ خاكستري نقرهاي و در بعضي انواع آن به رنگهاي ســياه، قهوه‌اي يا زرد است. شكل بذر كاهو كشيده و نوك باريك است و روي آن 5 تا 7 برجستگي مشاهده ميشود. براي آن كه بذر كاهو، متراكم كاشته نشود بهتر است كه بذر را با 5 برابر حجم خود با خاك نرم و يا ماسه مخلوط نموده و در زمين بپاشند. بذر كاهو در خرداد و اوايل تيرماه كاملا ميرسد. گروهي از متخصصين و افراد با تجربه معتقدند كه بذر دو ساله كاهو براي كشت بهتر از بذر يك ساله آن ميباشد. ريشــه كاهو، عموماً سطحي است ولي چنانچه نشاء به طور مستقيم در زمين اصلي كاشته شود، داراي ريشه عميقي ميشود. ريشههاي فرعي وظيفه جذب مواد غذايي را به عهده دارند. كاهوها داراي ارقام و واريتههاي مختلفي ميباشند كه 4 نوع معمول آنها شامل كاهو پيچ گرد یا آیسبرگ، كاهو معمولي یا رومی، كاهو فرانسه و کاهوی ساقه است.

جدول 1- مشخصات گیاه شناسی کاهو

نام فارسی

کاهو

نام انگلیسی

Lettuce

نام علمی

Lactuca sativa L.

خانواده

کاسنیان

 

آشنایی با برخی از ارقام کاهو

شکل 1- آشنایی با برخی از ارقام کاهو

کاشت

كاهو از گياهان فصل خنك است. بنابراين در نواحي معتدل سرد و تا اندازهاي مرطوب، بهترين نتيجه از كاشت اين محصول بدست ميآيد. با اين وجود، كاشت بذر در فصولي كه رشد گياه به گرماي شديد بر نخورد در كليه نواحي امكان پذير است. كاهو جزء سبزيهايي اسـت كه در تمام طول سال به شـرط دارا بودن آب و هواي مناسـب، قابل كشت اسـت. منتها چنانچه قبل از رشـد كافـي كاهو، هواي گرم بر منطقه حاكم شـود، روي بوته، شاخه گل دهنده ظاهر شـده و كاهو، بذر مي‌دهد. در اين موقع برگ‌ها طعم تلخ و زننده پيدا كرده و غير قابل اسـتفاده ميشوند. بنابراين، بهترين مناطق براي كشت كاهو، نواحي سردسير و مرطوب مي‌باشد. در كشتهاي زمستاني، در اثر بارندگي‌هاي پي در پي، كاهوي پيچي توليد مي‌شود كه برگهاي آن از لطافت و نازكي بي نظيري برخوردار است. كاهوها از نظر حساسيت به نور متفاوت هستند. امروز با اســتفاده از روشهاي به نژادي، كاهوهايي معرفي شدهاند كه روز خنثي هستند. آب و هواي معتدل و مرطوب براي انواع بهاره نيز مناسب نيست. در حاليكه انواع تابستانه در اين نوع آب و هوا نتيجه خوبي مي‌دهد. كاهــو را در مناطقي كه يخبندان زمســتانه دارنــد در فصل بهــار و در مناطقــي كه داراي تابستان خنك است به عنوان كشت تابستانه و در نواحي گرمسيري، در پائيز و زمستان كشت ميكننــد. بذر انواع ديــررس و مقاوم به گرماي كاهــو را ميتوان تا اواخر فروردين كاشت و از محصول آن تا اواخر خرداد و اوايل تيرماه استفاده نمود. بدين ترتيب در تمام فصول سال ميتوان كاهوي تازه كاشت.

در كليه مناطقي كه ميانگين حرارت ماهانه 12 تا 15 درجه سانتي گراد است، كاهو به خوبي پرورش مييابد. كاهو به حرارت زياد بسيار حساس مي‌باشد وقتي كه حرارت بالا باشد، برگهاي آن شــروع به نوك سوختگي مي‌كند. در حرارت 30 درجه سانتيگراد بذر به خواب مي‌رود و جوانه نميزند.

بطور كلي، كاهو را ميتوان در انواع خاكها كشت كرد، اما مناسبترين خاك براي آن، خاك لوم سبك است كه مقدار زيادي مواد آلي در خود داشته باشد و از زهكشــي خوبي نيز برخوردار باشد. pH مناسب براي كشت كاهو بین 5.5 تا 5.6 است.

بستري كه در آن كاهو كشت ميشود، بايد كاملا صاف، نرم و عاري از علفهاي هرز باشد. زيرا اين امر براي استقرار و رشد گياهان جوان بسيار ضروري است. بسترهاي پشــتهاي كه حدود 25-15 سانتيمتر ارتفاع دارند نيز زهكش و محل تهويه مناسبي را ايجاد مي‌كنند كه اين امر، خطر ابتلاي گياهچه به عوامل بيماري‌زا را كاهش مي‌دهد.

كاهو را در مناطقي كه يخبندان زمستانه دارنــد، در فصل بهار، و مناطقي كه تابســتانهاي خنك دارند، به عنوان كشت تابستانه، و در نواحي گرمسيري در پائيز و زمستان ميكارند. كاشت نشاء در زمين اصلي انجام ميگيرد، ولي در انواع تابستانه و پائيزه، بذرپاشي در زمين اصلي انجام مي‌گيرد و پس از سبز شدن بذر، نشاءهاي اضافه را روي رديف تنك مي‌كنند. در نواحي معتدل سرد شمالي، بذر كاهو را در اواخر شهريور يا اوايل پاييز و يا براي تهيه محصول زمستاني مي‌كارند و در اواخر پاييز و يا در اسفند ماه، براي مصرف بهاري كشت ميكنند.

نشائ کاهو

شکل 2- نشاء کاهو

 مقدار 2 گرم بذر اصلاح شده و مرغوب براي تهيه 1000 نشاء كاهو كافي است. كاشت نشاء در زمين اصلي در سبزي كاريهاي تجاري با ماشين نشاء كار و در فاصله 25×25 و يا 25×30 ســانتيمتر انجام مي‌گيرد. معمولاً براي انواع تابستانه و پائيزه، بذرپاشي در زمين اصلي انجام ميگيرد. پس از سبز شدن بذر، نشاء‌هاي اضافي را روي رديف تنك ميكنند. تنك كردن معمولاً به وسيله دست و اغلب با كج بيل جهت كنترل علفهاي هرز همراه مي‌شود. به ميزان رشد و نمو گياهچه، تنك كردن حدود 3 هفته پس از بذرپاشي انجام ميگيرد و به ندرت تا 3 هفته به تأخير ميافتد. عمق كاشت بذر كاهو حدود 1.5 تا 2 سانتيمتر، فاصله كاشت 30×30 و يا 40×30 سانتيمتر و مقدار بذر مصرفي حدود 2 تا 2.5 كيلوگرم در هكتار است. در كشتهاي وسيع، بذرپاشي با ماشين بذرپاش انجام مي‌گيرد.

داشت

كاهو گياهي است كه از زمان كاشت تا برداشت به آبياري منظم احتياج دارد. آبياري زياد يكباره مي‌تواند به گياه خسارات زيادي وارد آورد. دوره‌هاي خشكي براي كاهو مناسب نيست. اين گياه طي دوره رويش كوتاه خود به ميزان 140 تا 160 ليتر آب در متر مربع نياز دارد.مزرعه كاهو به آبياري زيادي احتياج دارد. لذا هيچ موقع نبايد در معرض تنش خشكي قرار بگيرد. بهترين روش آبياري كاهو، روش سطحي ميباشد.

آبیاری مزرعه کاهو

شکل 3- آبیاری مزرعه کاهو

ميزان نيترات كاهو به مقدار ازت موجود در خاك بستگي دارد و با افزايش ميزان ازت در عمق صفر تا 60 سانتي متري خاك، ميزان نيترات در برگها نيز افزايش مييابد. كود دامي به علت كوتاه بودن دوره رويش كاهو كاملا در دسترس گياه قرار نميگيرد بنابراين بايد كود شيميايي مورد نياز گياه را به خاك اضافه نمود. به ازاي هر هكتار حدود 80 كيلوگرم ازت، 80 كيلوگرم P2O5 ، 200 کیلوگرم K2O، 50 کیلوگرم CaO و 15 کیلوگرم  MgO، با توجه به مواد غذايي موجود در خاك در نظر گرفته ميشود.

دو هفته پس از نشاءكاري، مبارزه با علفهاي هرز آغاز مي‌شــود. دفع علفهاي هرز با علف كشهاي شيميايي و يا وجين كردن انجام مي‌گيرد. معمولاً در كشــت مســتقيم 1 تا 2 بار و در كشت نشايي بيش از يكبار وجين نمي‌شود. در موقع وجين كردن بايد دقت نمود كه به گياه صدمه‌اي وارد نشود، زيرا گياهان صدمه ديده در مقابل بيماريها بويژه بيماري سفيدك، بسيار حساس مي‌باشند.

مزرعه کاهو

شکل 4- مزرعه کاهو

برداشت

از آنجایي كه زمان رسيدن كاهو يكنواخت نيست، عمل برداشت نيز در چند مرحله صورت ميگيرد. برداشت محصول معمولا در صبحهاي خنك و در هواي غير باراني انجام مي‌شود. اگر برداشت هنگام بارندگي انجام شود، رنگ كاهــو زرد ميگردد. همچنين برداشت كاهو در شرايط گرم و آفتابي، باعث پژمرده شدن آن ميشود. برداشت محصول در سطح كوچك، با چاقوهاي دســته بلند و در سطوح بزرگ با ماشينهاي ويژه برداشت كاهو انجام ميگيرد. بوته كاهو را از 1 يا 2 سانتي متري زير خاك قطع مي‌كنند. بعد از برداشت، برگ‌هاي آفتزده و احتمالا سرمازده را جدا كرده، بوته‌ها را درصندوق‌هاي چوبي يا كارتن بسته بندي مي‌كنند. طرز بسته بندي بدين ترتيب است كه بايد ريشه‌ها روي هم و برگ‌ها مقابل يكديگر قرار گيرند. ميتوان با قرار دادن بسته‌هاي كاهو در سردخانه با ماشــين يا قطار به نقاط بسيار دور حمل نمود. در كشــورهاي پيشــرفته، كاهو را توسط كمباين جمع آوري نموده و سپس باربندي كرده و به شكل يخ زده در ميآورند. مقــدار محصول به نوع زمين و نوع كاهو و مراقبتهاي زراعي بستگي دارد ولي به طور متوسط عملكرد كاهو بين 25 تا 35 تن در هكتار است كه از جمله اين عوامل ميتوان به نوع كاهو، نحوه كاشت، آب و هوا (حداقل، حداكثر حرارت و ميزان بارندگي)، ساختمان و جنس خاك و غيره اشاره كرد.

برداشت کاهو

شکل 5- برداشت کاهو

دکتر موسوی، حسن؛مهندس کشاورز، ساسان. (1392). کاشت، داشت، برداشت کاهو. تهران: نشر آموزش کشاورزی

 

ارسال نظر