مقاله آشنایی با عملیات مورد نیاز باغات انار در فصول مختلف سال

درخت انار در مناطقى که داراى زمستان‌هاى سرد و تابستان‌هاى گرم هستند، سازگار است. بنابراین به‌عنوان میوه نیمه‌گرمسیرى و معتدل کاشته می‌شود. اما این گیاه می‌تواند با طیف گسترده‌اى از شرایط آب و هوایى سازگار شود. درجه حرارت بالا به‌ویژه در دوره بلوغ مفید می‌باشد. این امر باعث می‌شود که میوه‌ها بسته به تنوع، ازنظر رنگ و از لحاظ طعم شیرین‌تر و قرمزتر شوند. درخت انار می‌تواند در برابر خشکسالى مقاومت کند، اما عملکرد بسیار کاهش می‌یابد. نسبت به خاك‌هاى شور، آهکى و شنى سازگارى خوبى دارد. انار خاك‌هاى قلیایى خفیف را تحمل می‌کند (تا pH 5/8) اما خاك کمى اسیدى را ترجیح می‌دهد (pH 6- 5/6). این درخت می‌تواند در برابر شورى مقاومت کند اما کاهش عملکرد قابل توجهى در این خاك‌هاى شور مشاهده می‌شود. درختان انار در خاك‌هاى لومى عمیق، نسبتا سنگین و آبرفتى بهتر رشد می‌کنند.

پاییز

1-جمع آورى و انهدام میوه‌هاى آلوده‌ى روى درختان و ریخته شده کف باغات. (براى اجراى این عملیات می‌توان با حفر گودال‌هایى در حاشیه‌ى باغ و پوشاندن ورودى آن با تورى با مش استاندارد جهت تردد حشرات مفید و جلوگیرى خروج از شب پره کرم گلوگاه انار و همچنین کاربرد این محل بعنوان منبع فرمون طبیعى براى جلب سایر حشرات این آفت و تعبیه تله‌هاى نورى یا چسبدار جهت شکار حشرات بالغ در حاشیه گودال حفر شد.

2-کاهش حجم آب آبیارى جهت آماده‌سازى درختان براى اجراى عملیات برداشت. (جهت کاهش ترکیدگى میوه و...)

3-برداشت به موقع محصول (نظر به احتمال وقوع سرماى زودرس پاییزه و یخ‌زدگى میوه‌ها)

4-محلول‌پاشى اسیدآمینه پس از برداشت میوه و قبل از ریزش برگ‌ها.

5-اجراى عملیات شخم پاییزه (با عمق حداقل 30سانتى‌مترى).

زمستان

1-انجام عملیات یخ آب زمستانه براساس پیش آگاهى سازمان هواشناسى یا داده‌هاى اقلیمى منطقه

2-حذف و امحا کلیه بقایاى گیاهى شامل: میوه‌هاى باقیمانده روى درختان و ریخته شده کف باغ، شاخه‌هاى خشک و هرس شده ، خار و خاشاك و..

3- اجراى عملیات تغذیه به روش چالکود براساس آزمون خاك و توصیه‌هاى کارشناسان

4- مدیریت و پیش آگاهى سرماى سخت زمستانه‌ى احتمالى با استناد به داده‌هاى هواشناسى منطقه بر اساس توصیه کارشناسان

5- نصب تله‌هاى فرمونى بصورت ایستگاهى جهت ردیابى و پیش آگاهى آفت کرم گلوگاه انار در اواخر اسفند ماه

6- شروع آبیارى درختان بصورت سبک و سطحى (درصورت نرمال نبودن میزان بارش‌هاى اسفند ماه)

 

باغ انار

شکل1- باغ انار

 

بهار

1-تغذیه با کود‌هاى کامل (ماکرو و میکرو) براى باغاتى که عملیات چالکود درآن‌ها انجام نشده است.

2- پایش 2 روز در هفته تله‌هاى فرمونى درایستگاه‌هاى تعیین شده و ثبت داده‌ها (ترجیحا روزهاى یکشنبه و چهارشنبه)

3- انجام آبیارى بصورت سبک و سطحى (در صورت نرمال نبودن بارش‌هاى اواخر اسفند ماه و فروردین ماه).

4- تغذیه با اسیدآمینه در زمان ظهور برگ (حنایى شدن برگ‌ها) بصورت محلول‌پاشى

5- مدیریت علف‌هاى هرز با تاکید بر حفظ علف‌هاى هرزگل‌دار، به منظور تامین زیستگاه حشرات مفید فعال در باغ

6- نصب تله‌هاى نورى جهت شکار انبوه آفت (طبق دستورالعمل‌هاى مربوطه) و با استناد به داده‌هاى حاصل از ایستگاه‌هاى پیش آگاهى منطقه.

7- جمع‌آورى و انهدام میوه‌هاى آلوده‌ى روى درختان و ریخته شده کف باغات

8- تغذیه با کود سولفات آمونیوم یا کود (20-20-20NPK ) همراه با آب آبیارى

9-اولین مرحله پاشش کائولن جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگى و ایجاد اختلال در میزبان‌یابى آفت (با اوج گیرى جمعیت، قبل از رسیدن به پیک پرواز با استناد به داده‌هاى حاصل از ایستگاه‌هاى پایش فرمونى)

10-تنظیم دور آبیارى (حجمى و زمانى) جهت جلوگیرى از ترك خوردگى میوه

11-اجراى عملیات تزریق ماده پاینار (لاتکس) در محل تاج میوه بر اساس نظر کارشناسان و بر مبناى فنولوژى میزبان و بیولوژى آفت

تابستان

1-محلول‌پاشى با ترکیبات کلسیم و بر جهت جلوگیرى از ترك خوردگى میوه در ابتداى تیر ماه

2-جمع آورى و انهدام میوه‌هاى آلوده‌ى روى درختان و ریخته شده کف باغات

3-اجراى عملیات هرس سبز درختان انار براساس دستورالعمل‌هاى مدیریت باغبانى

4-پایش 2 روز درهفته تله‌هاى فرمونى در ایستگاه‌هاى تعیین شده وثبت داده‌ها

5-دومین مرحله پاشش کائولن جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگى و ایجاد اختلال در میزبان‌یابى آفت

6-تغذیه با کودهاى NPK با درصد پتاسیم بالا

7-تنظیم دورآبیارى (حجمى و زمانى) جهت جلوگیرى از ترك خوردگى میوه.

8-محلول‌پاشى با ترکیبات کلسیم و بر جهت جلوگیرى از ترك خوردگى میوه در ابتداى شهریور ماه

 

شفیعی حسن آبادی، مهدی؛ زارعپور، الهام. (1401). اصفهان: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 

ارسال نظر